chopper modulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chopper modulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chopper modulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chopper modulation.

Từ điển Anh Việt

  • chopper modulation

    (Tech) biến điệu ngắt quãng