chopped nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chopped nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chopped giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chopped.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • chopped

  prepared by cutting

  sliced tomatoes

  sliced ham

  chopped clams

  chopped meat

  shredded cabbage

  Synonyms: shredded, sliced

  Similar:

  chop: cut into pieces

  Chop wood

  chop meat

  Synonyms: chop up

  chop: move suddenly

  chop: form or shape by chopping

  chop a hole in the ground

  chop: strike sharply, as in some sports

  chop: cut with a hacking tool

  Synonyms: hack

  chop: hit sharply

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).