chopstick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chopstick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chopstick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chopstick.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • chopstick

    one of a pair of slender sticks used as oriental tableware to eat food with

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).