brine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brine.

Từ điển Anh Việt

 • brine

  /brain/

  * danh từ

  nước biển, nước mặn, nước muối

  biển

  (thơ ca) nước mắt

  * ngoại động từ

  ngâm vào nước muối; muối (cái gì)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • brine

  * kinh tế

  nước muối

  ướp muối

  * kỹ thuật

  dung dịch nước muối

  nước biển

  nước muối

  nước muối (làm lạnh)

  hóa học & vật liệu:

  nước muối làm lạnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • brine

  a strong solution of salt and water used for pickling

  soak in brine

  Similar:

  seawater: water containing salts

  the water in the ocean is all saltwater

  Synonyms: saltwater

  Antonyms: fresh water