brine pond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brine pond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brine pond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brine pond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brine pond

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đầm lầy mặn

    đầm lầy muối