brine spring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brine spring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brine spring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brine spring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brine spring

    * kinh tế

    nguồn nước muối