brine tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brine tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brine tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brine tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brine tank

    * kỹ thuật

    tăng chứa nước muối

    thùng chứa nước muối