brine piping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brine piping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brine piping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brine piping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brine piping

    * kỹ thuật

    đường ống dẫn nước muối

    điện lạnh:

    bơm nước muối