brine feeder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brine feeder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brine feeder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brine feeder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brine feeder

    * kỹ thuật

    đường cấp nước muối