brine well nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brine well nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brine well giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brine well.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brine well

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    giếng muối