brine sparge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brine sparge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brine sparge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brine sparge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brine sparge

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    sự vẩy tưới nước muối