brine freezer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brine freezer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brine freezer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brine freezer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brine freezer

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    máy kết đông nước muối