brine density nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brine density nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brine density giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brine density.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • brine density

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  khối lượng riêng nước muối

  mật độ nước muối

  tỷ trọng nước muối