brined herb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brined herb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brined herb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brined herb.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brined herb

    * kinh tế

    dịch chiết các loại gia vị