brake torque nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brake torque nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brake torque giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brake torque.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brake torque

    * kỹ thuật

    mômen hãm

    mômen phanh