brake clevis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brake clevis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brake clevis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brake clevis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brake clevis

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    chạc phanh