brain doctor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brain doctor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brain doctor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brain doctor.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brain doctor

    Similar:

    neurologist: a medical specialist in the nervous system and the disorders affecting it

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).