battle cry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

battle cry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm battle cry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của battle cry.

Từ điển Anh Việt

  • battle cry

    giống như war cry

Từ điển Anh Anh - Wordnet