battle of ivry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

battle of ivry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm battle of ivry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của battle of ivry.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • battle of ivry

    Similar:

    ivry: a battle (1590) in which the Huguenots under Henry IV defeated the Catholics under the duke of Mayenne

    Synonyms: Ivry la Bataille

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).