battle of wake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

battle of wake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm battle of wake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của battle of wake.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • battle of wake

    in December 1941 the island was captured by the Japanese after a gallant last-ditch stand by a few hundred United States marines

    Synonyms: Battle of Wake Island

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).