battle group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

battle group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm battle group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của battle group.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • battle group

    an army unit usually consisting of five companies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).