battle of issus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

battle of issus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm battle of issus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của battle of issus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • battle of issus

    Similar:

    issus: a battle (333 BC) in which Alexander the Great defeated the Persians under Darius III

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).