battle of wits nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

battle of wits nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm battle of wits giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của battle of wits.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • battle of wits

    a contest in which intelligence rather than violence is used

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).