battle of zama nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

battle of zama nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm battle of zama giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của battle of zama.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • battle of zama

    Similar:

    zama: the battle in 202 BC in which Scipio decisively defeated Hannibal at the end of the second Punic War

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).