battlecraft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

battlecraft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm battlecraft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của battlecraft.

Từ điển Anh Việt

  • battlecraft

    * danh từ

    tài nghệ chiến đấu