battle fleet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

battle fleet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm battle fleet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của battle fleet.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • battle fleet

    a fleet of warships prepared for battle

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).