battle plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

battle plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm battle plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của battle plan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • battle plan

    plan for conducting a battle

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).