battlements nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

battlements nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm battlements giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của battlements.

Từ điển Anh Việt

  • battlements

    * danh từ, pl

    tường có lỗ châu mai