ala alba medialis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ala alba medialis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ala alba medialis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ala alba medialis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ala alba medialis

    * kỹ thuật

    y học:

    diện tiền đình