alauda nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alauda nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alauda giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alauda.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alauda

    type genus of the Alaudidae: skylarks

    Synonyms: genus Alauda

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).