alamo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alamo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alamo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alamo.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alamo

    a siege and massacre at a mission in San Antonio in 1836; Mexican forces under Santa Anna besieged and massacred American rebels who were fighting to make Texas independent of Mexico

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).