after top dead centre (atdc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

after top dead centre (atdc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm after top dead centre (atdc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của after top dead centre (atdc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • after top dead centre (atdc)

    * kỹ thuật

    ô tô:

    sau điểm chết trên