trung thiên trong Tiếng Anh là gì?

trung thiên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung thiên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trung thiên

    zenith