trung hoa trong Tiếng Anh là gì?

trung hoa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung hoa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trung hoa

    xem trung quốc

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Trung Hoa

    China, Chinese