trung lưu trong Tiếng Anh là gì?

trung lưu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung lưu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trung lưu

    middle stream; middle class

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trung lưu

    middle class