trung khu trong Tiếng Anh là gì?

trung khu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung khu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trung khu

  centre

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trung khu

  * noun

  centre

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trung khu

  center