trung diệp trong Tiếng Anh là gì?

trung diệp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung diệp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trung diệp

    of a reign; middle of a period