trung lập trong Tiếng Anh là gì?

trung lập trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung lập sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trung lập

  neutral

  lãnh thổ trung lập neutral territory

  giữ thái độ trung lập to remain neutral; to sit on the fence; to occupy the middle ground

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trung lập

  * adj

  neutralist

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trung lập

  neutral, non-aligned