trung bình trong Tiếng Anh là gì?

trung bình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung bình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trung bình

  medium

  một phòng ngủ có kích thước trung bình a medium-sized bedroom

  mean; average

  khoảng cách/thời hạn trung bình mean distance/duration

  hãy tính xem trung bình mỗi tháng tôi tiêu bao nhiêu! work out the average of how much i spend a month!; average how much i spend a month!

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trung bình

  * adj

  overage, mean

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trung bình

  average, mean; on average