trung cộng trong Tiếng Anh là gì?

trung cộng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung cộng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trung cộng

    communist china; red china

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Trung Cộng

    Chinese Communists, Communist China