trung học trong Tiếng Anh là gì?

trung học trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung học sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trung học

    (giáo dục trung học) secondary education

    trường trung học secondary school; high school (xem trường phổ thông cấp hai; trường phổ thông cấp ba)

    trường trung học chuyên nghiệp technical secondary school

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trung học

    secondary education, high school