trung cao trong Tiếng Anh là gì?

trung cao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung cao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trung cao

    medium anti-aircraft artilery

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trung cao

    medium anti-aircraft artillery