trung phi trong Tiếng Anh là gì?

trung phi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung phi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Trung Phi

    Central Africa