trung thọ trong Tiếng Anh là gì?

trung thọ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung thọ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trung thọ

    average age (between 50 and 70 years old)