trung não trong Tiếng Anh là gì?

trung não trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung não sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trung não

    brains

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trung não

    brains