trung gian trong Tiếng Anh là gì?

trung gian trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung gian sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trung gian

  intermediate; intermediary

  đóng vai trò trung gian to play an intermediary role; to act as intermediary

  giai đoạn trung gian an intermediate stage

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trung gian

  * noun

  agent

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trung gian

  agent, intermediate, go-between; medium, intermediate; intermediary