trung kỳ trong Tiếng Anh là gì?

trung kỳ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung kỳ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trung kỳ

    central vietnam