trung cấp trong Tiếng Anh là gì?

trung cấp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung cấp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trung cấp

  middle; intermediate

  trình độ tiếng anh trung cấp intermediate level of english

  học lớp tiếng pháp trung cấp to attend an intermediate french course

  middle-ranking

  cán bộ trung cấp middle-ranking executive

  (nói chung) middle management

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trung cấp

  * adj

  intermediate

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trung cấp

  intermediate, mid-level, middle level