trung đại trong Tiếng Anh là gì?

trung đại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung đại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trung đại

    medieval

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trung đại

    medieval