trung hiếu trong Tiếng Anh là gì?

trung hiếu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung hiếu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trung hiếu

    loyal

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trung hiếu

    loyal